ABAQUS-SwiftComp GUI

By Bo Peng1, Orzuri Rique1, Su Tian1, Wenbin Yu1

1. Purdue University