MSC.Patran/Nastran-SwiftComp GUI

By Xin Liu1, Wenbin Yu1

1. Purdue University