ANSYS-VABS Graphic User Interface (GUI)

By Fang Jiang1, Wenbin Yu1

1. Purdue University