Multiscale analysis of multilayer printed circuit board using Mechanics of Structure Genome

By Fei Tao1, Xiuqi Lyu1, Xin Liu1, Wenbin Yu1

1. Purdue University

Reviews

Write a review

No reviews found.